Grazing in Hokkaido Production

Grazing in Hokkaido (Churui village)